Ceza Avukatı Ankara

Ceza hukuku, kanunlarla belirlenmiş suç türlerini oluşturan haksız bir eylemin varlığından söz edilebilmesi ve bu haksız eylemi yapan kişiye ceza hukuku kapsamında yaptırım uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığını inceleyen hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun maddi ve manevi unsurları, genel ilkeleri, suçun karşılığı cezalar, verilecek cezayı azaltan veya ortadan kaldıran nedenler ceza hukukunun genel konuları arasındadır.

Ceza yargılaması her aşamasında titizlikle ilerlenmesi gereken bir alandır. Çünkü sürecin en başından itibaren kişilerin özürlüğünü kısıtlayıcı kararlar verilebilmektedir. Kolluk kuvveti tarafından yapılan arama, el koyma, yakalama ve gözaltı tedbirleri, mahkeme tarafından verilen mahkumiyet veya adli para cezası kararları kişilerin yaşamlarını önemli derecede etkileyebilecek uygulamalardır. Diğer yandan mağdurun mağduriyetinin en iyi şekilde ortaya çıkartılması ve suçluların hak ettiği cezayı alarak eyleminin karşılıksız kalmaması da hakkın yerini bulması açısından çok önemli unsurdur. Bu nedenlerle ceza yargılamasında hukuki yardım alınması yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir.

Ceza yargılama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi soruşturma aşamasıdır. Cumhuriyet Savcısı ihbar, şikayet veya başka bir şekilde suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrendiği takdirde emrindeki kolluk kuvveti aracılığıyla soruşturmaya başlar. Bu süreçte Cumhuriyet Savcısı ortada bir suçun olup olmadığının belirlemek üzere delil toplar ve bu deliller ışığında gerekli tedbirleri alınması sağlar, eğer suçun işlendiği yönünde bir şüphe oluşursa Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek ilgili ceza mahkemesine suçlu ya da suçlular hakkında dava açar.

İddianamenin mahkemeye gönderilip mahkeme hakimi tarafından kabul edilmesi ile de kovuşturma süreci başlar. Bu aşamada hakim ya da mahkeme heyeti, toplanan delilleri inceler, yeni deliller toplar, tarafların ifadelerini alır ve dosya kapsamına göre suçun sabit olduğu kanaatine varır ise suça karşılık gelen cezaya hükmeder ya da suç unsurları oluşmamış, suçun sanık tarafından işlenildiğine dair yeterli delil elde edilemediyse atılı suçtan beraatine karar verir. Verilen karara karşı istinaf ya da temyiz yoluna gidilmez ise dosya kesinleştirilerek kovuşturma aşaması sona erdirilir.

Ceza Hukuku Alanına Hangi Konular Girmektedir.

Ceza Hukukunu ilgilendiren suç türleri aşağıda sıralandığı gibidir;

  • Birinci Kısım Uluslararası Suçlardır; Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti bu suçlar arasındadır.
  • İkinci Kısım Kişilere Karşı Suçlardır; Kasten Öldürme, İntihara Yönlendirme, Taksirle Öldürme, Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Organ ve Doku Ticareti, İşkence, Çocuk Düşürtme, Kısırlaştırma, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Cinsel Taciz, Tehdit, Şantaj, Cebir, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Haksız Arama, Nefret ve Ayırımcılık, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma, Haberleşmenin Engellenmesi, Hakaret, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli İflas, Karşılıksız Yararlanma bu suçlardan bazılarıdır.
  • Üçüncü Kısım Topluma Karşı Suçlardır; Mühür bozma, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Suç İşlemeye Tahrik, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, İhaleye Fesat Karıştırma, Fiyatları etkileme, Tefecilik, Bilişim Sistemine Girme, Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması bu suçlara örnek gösterilebilir.
  • Dördüncü Kısım Millete ve Devlete Karşı Suçlardır; Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Nüfuz Ticareti, Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevinin Yapılmaması, Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf, Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma, İftira, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, Suç Üstlenme, Suç Uydurma, Yalan Tanıklık, Yalan Yere Yemin, Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık, Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs, Suçu Bildirmeme, Suçluyu Kayırma, Gizliliğin İhlali, Ses veya Görüntülerin kayda Alınması, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya tutukevine Yasak Eşya Sokmak, Cumhur Başkanına Hakaret, Devletin Birliğini ve Ülkü Bütünlüğünü Bozmak, Anayasayı İhlal, Silahlı Örgüt, Silah Sağlama, Halkı Askerlikten Soğutma, Askerleri İtaatsizliğe Teşvik bu suçlar arasındadır.

Avukat ile Temsil Edilmek Neden Önemlidir?

Ceza Hukukunda hukuki yardıma ihtiyacı olan kişiler kendilerini baskı altında hissettiklerinden kendilerini tam olarak savunmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle avukat ile temsil edilmeleri son derece önemlidir. Ankara Ceza Avukatı olarak ekibimiz yapılması gereken tüm işlemleri başından sonuna kadar takip etmekte ve müvekkillerimizin her zaman yanında bulunmaktadır.

Avukatsız takip edilen soruşturma veya kovuşturma aşamasında ne gibi sorunlar yaşanabilir?

Ceza Hukukuna ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda kişiler bulundukları durum itibariyle kendilerini gerektiği gibi ifade edememekte, hatta kendilerini zor durumda bırakacak beyanlara bulunabilmektedir. Bu nedenle ceza hukukunda yetkin avukatlar ile mağduriyetler en doğru şekilde giderilerek hukukun en adil şekilde uygulanması sağlanmaktadır.

Ceza Hukukunda süreç titizlikle takip edilmeli ve hak kayıpları yaşanmaması için süreler kaçırılmamalıdır. Bu nedenle Ankara Ceza Avukatı olarak ekibimiz ceza hukukuna ilişkin tüm işlemleri müvekkillerimiz adına en iyi şekilde icra etmektedir.