Gayrimenkul Avukatı Ankara

Türk Medeni Kanununa göre bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır:

 1. Arazi,
 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

Gayrimenkul Hukuku yani taşınmazlara ilişkin bazı davalar şunlardır;

 • Tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil, elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile bu davalarla birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar.
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil istemli davalar.
 • Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları.
 • Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde olduğu ileri sürülen devirli tasarruflar hakkındaki davalar
 • Gabin, hata, hile ve ikrah gibi irade sakatlığı sebebine dayanan tapu iptali davaları.
 • Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen devirli tasarruflar hakkında, bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalar.
 • Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine dayanılarak yapılan devirli tasarruflar hakkında tapu iptal davaları.(BK.’nun 511 vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar)
 • Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile açılan tapu iptal ve tescili davaları.
 • Tenkise ilişkin davalar.
 • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları.
 • İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları.

Gayrimenkul davaları çok ayrıtı bulundurun davalardandır. Usule ilişkin hatalar davaların kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle gayrimenkul davalarında alanında uzman avukatlarla takip edilmesi hak hak kayıplarının önüne geçmektedir. Ankara Yıldız Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesi sağlanmaktadır.